IMF ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2019 เป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งลดลงจากที่เคยประมาณการไว้เมื่อเดือน ม.ค. ที่ร้อยละ 3.5

  • โดยเป็นการปรับลดประมาณการเป็นครั้งที่สาม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังวิกฤติการเงินในปี 2009 โดยหลักเป็นผลจากที่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
  • อย่างไรก็ดี IMF ประมาณการว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและภาคแรงงานในสหรัฐฯที่ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตในจีน
  • ทั้งนี้ IMF ได้ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2019 ของกลุ่มสหภาพยุโรปลงจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 1.3 ปรับลดประมาณการของสหราชอาณาจักรลงจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.2 ขณะที่ปรับเพิ่มประมาณการของจีนจากร้อยละ 6.2 เป็นร้อยละ 6.3

Source: BoTSS

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ