Steven Mnuchin ให้สัมภาษณ์ก่อนการเจรจาการค้ากับทางการจีนรอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ระบุว่ายังคงมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่จะต้องเจรจาหาข้อสรุป

  • อย่างไรก็ดี ในส่วนของข้อบังคับในการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันเกือบจะสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการปรับแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้น
  • นอกจากนี้ นาย Mnuchin ยังกล่าวว่า เขาหวังว่าการประชุมในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเพื่อเสนอให้แก่ประธานาธิบดี Trump
  • สำหรับหัวข้อในการเจรจาได้แก่ 1) ทรัพย์สินทางปัญญา 2) การบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 4) ภาคการเกษตร 5) ภาคบริการ 6) การจัดซื้อสินค้า และ 7) การบังคับใช้ตามข้อตกลง

ที่มา : https://www.nytimes.com/2019/04/28/us/politics/mnuchin-china-us-trade-negotiations.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ