โอสถสภาจะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 506,750,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Orizon Limited จำนวนไม่เกิน 67,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Y Investment Ltd จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น

  • ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
  • โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า และการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัท นอกจากนั้น ยังจะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  • สำหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 32,044.2 ล้านบาท 33,003.7 ล้านบาท และ 26,210.7 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสำหรับปีดังกล่าวเท่ากับ 2,336.0 ล้านบาท 2,980.5 ล้านบาท และ 2,939.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่มา : http://www.moneyandbanking.co.th

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ