วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่อาจทำให้ต้องมีการเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัทสัญชาติจีน อาทิ Alibaba Group Holding Ltd. และ Baidu Inc. ออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

  • โดยร่างกฎหมายมีสาระสำคัญในการห้ามบริษัทต่างชาติเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทั้ง NYSE และ Nasdaq หาก PCAOB ของสหรัฐฯไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีรัฐบาลต่างชาติเป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยรัฐบาลต่างชาติ
  • หรือหาก PCAOB ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ (inspect) การตรวจสอบบัญชี (Audit works) และแนวปฏิบัติของ Audit firms ที่สอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้สามปีติดต่อกัน
  • ทั้งนี้ วุฒิสมาชิก John Kennedy กล่าวว่าไม่ได้ต้องการทำสงครามเย็นครั้งใหม่ แต่ต้องการให้ทางจีนปฏิบัติตามกติกาซึ่งบริษัทจดทะเบียนทุกรายควรปฏิบัติตามและเพิ่มความโปร่งใสให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้เหมาะสม

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/05/20/senate-passes-bill-on-oversight-of-chinese-companies-alibaba-shares-move-lower.html

10000 FINT