วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ฉบับ

  • 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดให้ อปท.มอบหมายหน่วยงานรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้
  • 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ตามสภาพ หรือ ทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • 4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ต้องชำระภาษี โดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนชำระภาษีต่อ อปท. ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ๆ และผ่อนชำระแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ดังนี้ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

ที่มา : https://www.prachachat.net/property/news-405528

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ