นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบ ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 ถึงการปรับโครงสร้างและแผนขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) คาดว่าจะสามารถโอนกิจการได้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 นี้

  • โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า PTTOR เตรียมเสนอขาย IPO แก่ประชาชน ระบุสัดส่วนรัฐถือหุ้นไม่เกิน 50% ปตท. ถือไม่เกิน 45% ผู้ถือหุ้นต่างด้าวไม่เกิน 25% และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่เกิน 5% ของ IPO ทั้งนี้เพื่อกระจายหุ้น IPO ไปสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
  • นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ ปตท. แตกพาร์มูลค่าหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยถือหุ้นได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัทเปลี่ยนแปลง แค่จะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,856,299,625 หุ้น เป็น 28,562,996,250 หุ้น
  • ทั้งนี้ ปตท. ได้สร้างเครื่องหมายการค้าใหม่แบบผสม โดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ เพื่อโอนขายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ PTTOR  ที่จะทำให้สามารถวางแผนการตลาด ใช้แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้าในธุรกิจการตลาดน้ำมันและค้าปลีกได้ชัดเจนขึ้น

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

iran-israel-war