ราชกิจจาฯเผยพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พรป.เลือกตั้งสส.และการได้มาซึ่งสว.แล้ว ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน จากนั้นต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน

  • ในส่วนของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นั้น มาตรา 2 กำหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ขณะที่กระบวนการหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 ที่กำหนดให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้
  • ทั้งนี้ถ้าพิจารณาตามเวลาที่กำหนดแล้วการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.หรือ พ.ค.ปี 2562

ที่มา : https://www.posttoday.com/politic/news/564031

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT