อีสท์สปริง อินเวสท์เมนกส์ บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จัดงานฉลองความสำเร็จอย่างเป็นทางการในการเข้าซื้อหุ้น บลจ.ธนชาต จำนวน 50.1% จากธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน

  • ทำให้หลังการควบรวมจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Thanachart Fund Eastspring” เพื่อสะท้อนการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร
  • โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดมีจุดแข็งในด้านการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสินทรัพย์ผสม ตลาดเงิน และตราสารหนี้ ในขณะที่ TMBAM Eastspring มีความสามารถด้านการลงทุนเชิงรับในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้ และกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
  • ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้อีสท์สปริงก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 12% และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ 668,000 ล้านบาท (ประมาณ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
iran-israel-war