Mario Draghi เผยว่า ความไม่แน่นอนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจทั้งด้าน geopolitics และความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้า ได้ส่งผลกระทบให้ Economic Sentiment โดยรวมปรับแย่ลง

  • ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างรายงานออกมาอ่อนแอกว่าที่ประมาณการไว้ โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ภายนอกประเทศที่อ่อนแอลง รวมถึงปัจจัยลบในบางภาคอุตสาหกรรม
  • อย่างไรก็ตาม Financial Condition ที่ยังคงผ่อนคลาย และพัฒนาการที่ดีในตลาดแรงงาน ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงสามารถขยายตัว
  • ทั้งนี้โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ECB พร้อมจะปรับเปลี่ยนเครื่องมือด้านนโยบายการเงินให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

ที่มา : https://uk.reuters.com/article/us-ecb-policy-draghi/ecbs-draghi-warns-that-uncertainty-is-weighing-on-sentiment-idUKKCN1PM1N9

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ