Angela Merkel ยัน ไม่เคยได้รับการแจ้งว่ารัฐบาลจีนขู่จะทำลายเศรษฐกิจเยอรมนี หากรัฐบาลระงับไม่ให้บริษัท Huawei ให้บริการเครือข่าย 5G ในเยอรมนี

  • นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรว่าตนไม่เคยได้รับการแจ้งว่ารัฐบาลจีนขู่จะทำลายเศรษฐกิจเยอรมนี หากรัฐบาลสั่งระงับไม่ให้บริษัท Huawei ให้บริการเครือข่าย 5G ในเยอรมนี
  • โดย นาง Merkel กล่าวว่า ตนไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถจะตัดสินใจระงับไม่ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหยุดให้บริการเครือข่าย 5G ได้ แต่รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นด้านความปลอดภัยร่วมด้วย
  • ทั้งนี้ ปัจจุบันเยอรมนีมีทางเลือกมากกว่าแต่ก่อน โดยมีทั้งบริษัท Ericsson และ Nokia ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี บริษัท Deutsche Telekom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนีได้ประกาศเลื่อนแผนการเปิดให้บริการระบบ 5G ออกไปก่อน จนกว่ารัฐบาลจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการปี 2020

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-germany-china-huawei-merkel/merkel-unaware-of-any-pressure-exerted-by-china-over-huawei-idUSKBN1YM1IC

10000 FINT