ที่ประชุมครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ในอัตรา 15% ของกำไร หวังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ลงทุนทั้งระบบ

  • โดยให้จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ในอัตรา 15% ของกำไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ลงทุนทั้งระบบ
  • เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเสียภาษีที่แตกต่างกัน หากลงทุนโดยตรงต้องถูกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15%  ขณะที่การลงทุนผ่านกองทุนรวม จะเสียภาษีเพียง 10 % เท่านั้น
  • ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,600-2,500 ล้านบาท

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/2878336

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!