VGI ประกาศลงทุนใน PLANB ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 18.59% มูลค่ากว่า 4,620 ล้านบาท เป็นการลงทุนครั้งสำคัญของ VGI อีกครั้งหนึ่ง

  • โดยจะทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วน 18.59% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,620 ล้านบาท
  • สำหรับเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย
  • นอกจากนี้ PLANB ยังอนุมัติการขายหุ้นสามัญสัดส่วน 20% ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ให้แก่บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269 ล้านบาท ซึ่งมีผลทำให้ BMN สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ PLANB

ที่มา : https://brandinside.asia/vgi-buy-planb-stake-18-59-percent/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ