News Update: เดโมแครตเสนอขึ้นภาษีคนรวย-นิติบุคคล หารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ วงเงิน 3.5 ล้านล้านดอลลาร์

สมาชิกพรรคเดโมแครตเผยแผนยกเลิกการลดภาษีของอดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ บางส่วน โดยเสนอให้เพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับแผนลงทุนด้านความปลอดภัยทางสังคมและนโยบายด้านสภาพอากาศที่อาจใช้งบประมาณสูงถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์

สภาผู้แทนราษฎรที่มีอำนาจในการกำหนดภาษี (Ways and Means Committee) ต้องการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้สูงสุด สำหรับนิติบุคคลที่ 26.5%, สำหรับบุคคลธรรมดาที่ 39.6% และสำหรับกำไรจากการลงทุนที่ 25% ซึ่งรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียม 3% สำหรับเงินได้ส่วนบุคคลที่สูงกว่า 5 ล้านดอลลาร์

Joe Manchin วุฒิสภาของพรรคเดโมแครต เสนอให้มีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดที่ 25% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าเสียงส่วนมากของพรรค และกังวลว่าแผนลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มการขาดดุลงบประมาณ

หากพรรคเดโมแครตต้องการผ่านกฎหมายโดยไม่มีการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน พรรคจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากวุฒิสภาเดโมแครตทุกคน จำนวน 50 คน และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดโมแครต 3 คน

ขณะนี้ ยังไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสที่สนับสนุนแผนลงทุนมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ ภายใต้การบริหารงานของ โดนัลด์ ทรัมป์ พรรครีพับลิกันได้ลดอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุดจาก 35% เหลือ 21% ในปี 2017 โดยให้เหตุผลว่าต้องการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยสร้างงาน

พรรคเดโมแครตมองว่า การลดภาษีให้คนรวยของ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะสั้นเท่านั้น

สำหรับนิติบุคคลภาษีจะถูกเก็บในอัตราก้าวหน้า โดยรายได้ 400,000 ดอลลาร์แรก จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 18%, รายได้ 400,000 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 21% และสำหรับรายได้ที่สูงกว่า 5 ล้านดอลลาร์จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 26.5% 

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีขั้นสูงสุดจะเพิ่มขึ้น จาก 37% เป็น 39% สำหรับบุคคลที่มีรายได้เกินกว่า 400,000 ดอลลาร์ต่อปี และสำหรับคู่สมรสที่มีรายได้รวมกันเกิน 450,000 ดอลลาร์ต่อปี

อย่างไรก็ตาม แผนของพรรคเดโมแครตออกแบบมาเพื่อระดมเงิน 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ ต้องใช้เสียงข้างมากในวุฒิสภาเพื่อผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว

นอกเหนือจากการขึ้นภาษีแล้ว พรรคเดโมแครตยังเสนอให้นำรายได้จากภาษีมาสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม และ ลดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

อ้างอิง: https://www.bbc.com/news/business-58550021

https://www.cnbc.com/2021/09/13/house-democrats-propose-tax-increases-in-3point5-trillion-budget-bill.html  

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ