News Update: คําชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซิปเม็กซ์ได้มีการปรับแผนการเงินของบริษัทฯ ให้รัดกุม และได้มีการ ถอนเงินทุน และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เคยฝากไว้กับคู่ค้าทางธุรกิจออกมา ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านมั่นใจว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในเร็ววัน

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้รับสาร เกี่ยวกับตัวเลขการฝากระหว่างซิปเม็กซ์ และพันธมิตรทาง ธุรกิจ ซึ่งตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดังต่อไปนี้

• การฝากกับ Babel ที่ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• การฝากกับ Celsius ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

➢ การแก้ไขสถานการณ์

ขณะนี้ ซิปเม็กซ์ได้หารือกับทาง Babel อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินทางเลือกตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สําหรับการลงทุนของซิปเม็กซ์ ใน Celsius ทางบริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงส่วนน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนําเงินทุนของบริษัทมาใช้ในการจัดการความเสียหายส่วนนี้ รวมถึงบริษัทฯ ยังคงมีการหารือร่วมกับทาง Celsius อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

➢ การดําเนินการหลังจากนี้

ขณะนี้ บริษัทฯ กําลังดําเนินการในทุก ๆ ช่องทาง รวมถึงการระดมทุน การดําเนินการตามกฎหมาย หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่

ซิปเม็กซ์ยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับบริการ Trade Wallet แต่อย่างใด และยังคงเปิดให้บริการต่อไปตามปกติ ซึ่งบริการนี้รวมถึงการฝาก และถอนสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของซิปเม็กซ์

ในส่วนของบริการ ZipUp+ ซึ่งถูกระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวในขณะนี้ บริษัทฯ กําลังดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการการโอนของ z Wallet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ทางบริษัทฯ ขอแสดงความจริงใจต่อทุกท่านผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ตลอดจนบริษัทฯ จะอัปเดตข่าวสาร และความ คืบหน้าของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้มีการเข้าหารือกับสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิด

ซิปเม็กซ์ขอขอบพระขอบคุณทุกท่านสําหรับความอดทน และการสนับสนุนที่มีให้บริษัทฯ เสมอมา ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ใน ทุกช่องทางของ Zipmex Official ตามปกติ และทางบริษัทฯ จะมีการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะทําทุกวิถีทางอย่างถูกต้องตามหลักการการดําเนินธุรกิจทุกประการ และจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ที่มา: บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ