TISCO Omakase Extra Fund

TISCO Omakase Extra Fund

ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่: 20 พฤจิกายน 2023

Outlook

 • มุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน เงินเฟ้อคาดผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับสูงไปอีกระยะจนกว่า Fed จะมีความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ดีเรามองว่าตัวเลขการจ้างงาน และ ค่าแรง ในสหรัฐฯได้เริ่มสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง
 • โดยประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอลงได้บ้าง แต่คาดว่าจะไม่ถึงระดับชะลอตัวรุนแรง (hard landing) , ขณะที่ความเสี่ยงเศรษฐกจิชะลอในกลุ่มประเทศยุโรปมีโอกาสมากกว่า โดยเฉพาะหลายประเทศที่มีระดับหนี้ที่สูงกำลังเผชิญการจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อาจกระทบกับความเชื่อมั่นของ นลท. ส่วนเศรษฐกจิไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีในปี 2024 แต่ยังคงต้องรอความเชื่อมั่นของ นลท.โดยเฉพาะความชัดเจนในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ นโยบาย Digital Wallet

Strategy

 • แม้เรามองว่าอัตราดอกเบี้ยจะใกล้ผ่านจุดสูงสุด หรือ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศจะยังคงสูงไปอีกระยะ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงของบริษัทที่มีงบการเงินไม่แข็งแกร่งอาจเผชิญต้นทุนดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้นภาพรวมจะยังลงทุนเน้นหุ้นในกลุ่มที่งบการเงินที่ดี
 • ประเมินแนวโน้มผลตอบแทนตลาดพันธบัตรฯ มีโอกาสที่จะปรับลดลง ดังนั้นการถือกองทุนจะยังรักษาสมดุลระหว่างกองทุนที่จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยปรับลดลง เชน่ TISCO US Treasury และ หุ้นในกลุ่มที่เศรษฐกิจโดยรวมยังเติบโตได้ดีเช่น TISCO Vietnam Equity

Portfolio Action

 • ปรับลดน้ำหนัก TISCO 1 Year Bond ไปยัง TISCO US Treasury โดยมองว่าวัฏจักรดอกเบี้ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในสหรัฐฯ ดังนั้นการถือกองทุนตราสารหนี้พันธบัตรสหรัฐฯน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า ในขณะที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้พอร์ตกองทุนเพิ่มขึ้น
 • ปรับลดน้ำหนัก TISCO China Technology ไปยัง TISCO Vietnam Equity แม้เรายังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นจีน แต่มองว่า การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งได้ประโยชน์จาก FDI ของนลท.ต่างชาติที่หันมาลงทุนในประเทศเวียดนามมากขึ้น

Performance Review

 •  ผลตอบแทนพอร์ตกองทุนนับจากต้นปี 2023 จนถึง 19 พ.ย. 2023 ปรับลดลง -2.1%
 • Detractor:
  o นับจากต้นปี 2023 กองทุนกลุ่มจีน (TISCO China Technology และ TISCO China Consumer) เป็นตัวฉุด performance ของพอร์ตโดยรวม แม้เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกจากทิศทางผลการดำเนินงาน, valuation ที่อยู่ในระดับต่ำ และ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน แต่ภาพรวม
  นลท.ยังกังวลกับปัญหาภายในจีน โดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯที่ยังมีความเปราะบาง
 • Contributor:
  o นับจากต้นปี หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ (TISCO US Technology) เป็นกองทุนหนุน
  ผลตอบแทนพอร์ตกองทุน รองลงมาคือ กองทุนทองคำา (TISCO Gold)

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299