แจ้งเตือน

เสาะหาและเติบโต

ด้วยหุ้น Growth ผสม Value

Eastspring Dynamic Opportunity Portfolio (ES-DO)

Created by:

Eastspring Investments

Eastspring Dynamic Opportunity Portfolio (ES-DO)

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

กลยุทธ์การลงทุน

เป็นพอร์ตการลงทุนที่เน้นการลงทุนในระยะกลาง – ยาว โดยพอร์ตการลงทุนมีแนวคิดในการเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เป็นธีมที่น่าสนใจ และเป็นธีมที่คาดว่าจะมีการเติบโตในระยาว  ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว แต่ยังคงมองถึงแนวโน้มอื่นในระยะยาว เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนยังอยู่ให้ภาวะ Searching for Yield  

อีกทั้งแนวคิดการลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับความผันผวนของพอร์ตการลงทุน แต่ยังคงความน่าสนใจของผลตอบแทน จึงมีการนำ Property Fund / REITs / Infrastructure มาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน อีกทั้งยังมีในส่วนของเงินปันผลจากสินทรัพย์กลุ่มนี้เป็นตัวช่วยกระจายการลงทุนไม่ให้ผันผวนจนเกินไป

รับโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไปกับ Quality Mega Theme Portfolio จาก TMBAM Eastspring
กลยุทธ์การลงทุน ที่มา: Eastspring Investments

คำแนะนำเพิ่มเติม

การปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ Eastspring Investments

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย เป็น บลจ. ขนาดใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศไทยและล่าสุดได้มีพันธมิตรเข้ามาร่วมคือ อีสท์สปริง บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ที่มอบโซลูชั่น และนวัตกรรมด้านการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ด้วยการบริหารงานหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีสท์สปริงบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า 216,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนแบบผสม กองทุนเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative) และกลยุทธ์ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยทั่วโลก เสริมจุดแข็งให้แก่ บลจ.ทหารไทย ในการมีความหลายหลายในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

Eastspring Investments

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

หมายเหตุ

คำเตือน

กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด

•       TMB European Growth, ธนไพบูลย์

กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

•      Global Quality Growth, US500, US Blue Chip, German EQ, Japan EQ, Japan Active, Asia Active, EM EQ Index, Emerging Active Equity, China Opportunity, Global Income, Asian Bond, Emerging Bond, Global Property, Asia Pacific Property Flexible, Property Income Plus, Income Allocation

เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนดังต่อไปนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

1.     TMB Global Property

2.     TMB Asia Pacific Property Flexible

3.     TMB Property Income Plus

ผู้ลงทุนในกองทุน TMB SET50, TMB JUMBO 25, TMB Thai Equity CG, TMB Thai Mid Small Minimum Variance ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50, ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ SET Total Return Index (สำหรับกองทุน TMB Thai Equity CG) หรือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap Total Return (สำหรับกองทุน TMB Thai Mid Small Minimum Variance ) กองทุนเหล่านี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทหารไทย และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมผู้เขียน มิได้เป็นความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ บลจ.ทหารไทย ดังนั้น บลจ.ทหารไทย จึงไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน

การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสขาดทุนได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน