การประเมินต้นทุนคงที่และความแตกต่างกับต้นทุนผันแปร กรณีศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยต้นทุนคงที่ ผลกระทบของสัดส่วนมาก-น้อยของต้นทุนคงที่