P/E คืออะไรและการใช้งาน P/E อย่างเหมาะสม ตารางประมาณการ P/E สำหรับหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม การใช้ PEG และข้อควรระวัง ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเพื่อเรียนคอร์ส “เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน ฟรี!” ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่ https://www.finnomena.com/stock/setindex