หลักการอ่านงบกระแสเงินสดเบื้องต้น รายการใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญในงบกระแสเงินสด จะหาหุ้นเติบโตด้วยการวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่างไร