ทำความเข้าใจโครงสร้างกองทุนรวม I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP1.3

 รับชมบน YouTube คลิก ทำความเข้าใจโครงสร้างกองทุนรวม ก่อนจะเริ่มลงทุนในกองทุนรวม เราควรเข้าใจโครงสร้างของกองทุนรวมก่อนว่าทำงานอย่างไร และมีใครหรือหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง สถานะของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคล หมายถึงมีฐานะเป็นบุคคลในทางกฎหมาย มีสิทธิมีหน้าที่ของตัวเอง เป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้ เสียภาษีในนามกองทุนรวมเองได้ เป็นตัวตนที่เป็นเอกเทศจาก บลจ. ที่เข้ามาบริหารจัดการการลงทุน นั่นก็จะหมายความว่า การที่เราลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การที่เราโอนเงินของเราไปให้ใครเป็นเจ้าของแล้วเค้าเอาไปบริหาร แต่เป็นการโอนเงินเข้าไปในกองทุนรวมที่มีสถานะเป็นบุคคลด้วยตัวมันเอง  ผู้ลงทุนจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากองทุนบริหารอย่างโปร่งใส? เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการลงทุนจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส โครงสร้างของกองทุนรวมก็จะถูกกำหนดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์แยกต่างหากกันจาก บลจ. โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สิน คอยติดตามให้ บลจ. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน ตรวจทานความถูกต้องของมูลค่าสินทรัพย์ในกองทุน และจะยังเป็นผู้ดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วย กรณีที่ บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แล้วก็จะมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของกองทุน มีนายทะเบียนดูแลข้อมูลผู้ถือหน่วย และมีผู้ชำระบัญชีคอยดำเนินการหากเกิดกรณีเลิกกองทุนอีกด้วย  นอกจากนี้ จะมีสำนักงาน กลต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุน คอยควบคุมการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย แม้กระทั่งขั้นตอนจัดตั้งกองทุนรวม บลจ. ก็ต้องขออนุญาตจาก กลต. ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ และเมื่อจัดตั้งกองทุนได้แล้วเรียบร้อยก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่เคยชี้แจงกับ กลต. เอาไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเรื่องสินทรัพย์ที่ลงทุนจะเป็นอะไร กลยุทธ์การลงทุนตะเป็นแบบไหน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะเข้ามาร่วมลงทุน สามารถประเมินและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการลงทุนของตัวเอง  จะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนอกจากจะมีความโปร่งใส […]