EP. 1​ - เล่นหุ้นพื้นฐานต้องเริ่มต้นยังไง? - เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน

 อธิบายหลักการและสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ในการเล่นหุ้นแบบ “พื้นฐาน” เข้าใจหลักการทำงานของงบการเงิน รู้วิธีการทำงาของนักลงทุนและวิธีการประเมินราคาหุ้น กรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นด้วยข้อมูลพื้นฐาน ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเพื่อเรียนคอร์ส “เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน ฟรี!” ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่ https://www.finnomena.com/stock/setindex