แจ้งเตือน

Long Term Call คืออะไร และทำไมต้องเชื่อเรา

Long Term Call คืออะไร​

 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน ซึ่ง FINNOMENA Investment Team เล็งเห็นโอกาสการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตแบบ Megatrend เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การพัฒนาในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งได้ก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำทุกสิ่งด้วย smartphone เพียงเครื่องเดียว หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งบนท้องถนนด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าล้ำสมัย

 

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำการลงทุนกองทุน Megatrend เช่น TMB-ES-INTERNET, K-CHANGE-A(A) และMRENEW ในรูปแบบ Long term call เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนและคว้าโอกาสลงทุนในระยะยาว

 

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตด้วย Megatrend เป็นช่วงที่บริษัทต้องยอมขาดทุนเพื่อสร้างโอกาสเติบโตในอนาคตหรือเข้าสู่ตลาดในวงกว้าง ดังนั้นนักลงทุนจะมีความคาดหวังต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่คาด ราคาหุ้นจะมีความผันผวนสูงกว่าหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในระยะยาวหากเป็นธุรกิจที่มีความสามารถและเป็นผู้นำในธุรกิจดังกล่าว ราคาหุ้นจะเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่ง Tesla เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของหุ้น Megatrend ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย

 

FINNOMENA Investment Team จะค้นหากองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจ Megatrend ด้วยการคัดเลือกภายใต้ระบบ Best-in-Class หรือ BIC ซึ่งเป็นการคัดกรองด้วยคอมพิวเตอร์ และนำมาประกอบกับการคัดเลือกด้วยมุมมองเชิงคุณภาพของ Investment Team และหากพบว่ามีสถิติและแนวโน้มการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน Investment Team ยังคำนึงถึงการพิจารณาค่าธรรมเนียมเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาประกอบคำแนะนำ

ทำไมต้องเชื่อเรา​

 

FINNOMENA จดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน นำทีมโดย 

 

  • คุณเจท เจษฎา สุขทิศ อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุน บลจ.พรินซิเพิล

  • คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  • คุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล

  • ดร.เมธี จันทวิมล ที่ปรึกษาการเงิน โค้ช วิทยากร ประสบการณ์กว่า 15 ปี

 
โดย FINNOMENA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก กระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับ แต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้บริการระบบซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Supermart) ที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ทั้ง 19 บลจ.ในประเทศไทยด้วย บัญชีเดียว ทุกคําแนะนําการลงทุนได้รับการวิเคราะห์จากทีมงานลงทุนมือ อาชีพทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และแนะนํากลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้คําแนะนําที่เป็นกลางไม่สังกัดธนาคารหรือสถาบันการเงินใด รวมถึงรายงาน ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนผ่าน FINNOMENAs Ecosystem ทําให้คุณไม่พลาดข่าวสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”