แจ้งเตือน

MEVT Call คืออะไร

MEVT Call คือคำแนะนำการลงทุนรูปแบบใหม่จาก FINNOMENA Investment Team ที่ผ่านการวิเคราะห์ผ่านกรอบการลงทุนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านซึ่งจะช่วยนำไปสู่โอกาสการลงทุนที่ดีกว่า ประกอบไปด้วย

  • Macro – ปัจจัยเชิงมหภาค เงินเฟ้อ นโยบายการเงินและการคลัง ประชากรศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมบนปัจจัยมหภาคที่สนับสนุนการเติบโต
  • Earnings – วิเคราะห์การเติบโตของกำไร และแนวโน้มการปรับประมาณการกำไร
  • Valuation – การวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน ว่ามีความน่าสนใจมากเพียงใด เพื่อนำไปสู่คำแนะนำเข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้
  • Technical – ปัจจัยส่งผลกระทบอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยเชิงพื้นฐาน เช่น fund flow, sentiment, seasonal statistic และ technical analysis

FINNOMENA Investment Team จะคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนตาม MEVT Call และถ้าหากพบว่ามีกองทุนที่เหมือนกัน ทาง FINNOMENA Investment Team จะพิจารณาเลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

ความแตกต่างของ MEVT Call และ Tactical Call

MEVT Call จะเน้นเจาะโอกาสการลงทุนตาม MEVT Framework ที่มองทั้งเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค โดยจะเป็นมุมมองการลงทุนในระยะกลางราว 6-12 เดือน ส่วนการขายทำกำไรหรือขายตัดขาดทุน จะมาจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยด้านเทคนิค

ส่วน Tactical Call จะเป็นการเน้นหาสัญญาณการเข้า-ออกการลงทุนผ่านปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก โดยจะเป็นการลงทุนระยะสั้นกว่า MEVT Call อยู่ที่ 1-3 เดือน

ทำไมต้องเชื่อเรา​

FINNOMENA จดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน นำทีมโดย

  • คุณเจท เจษฎา สุขทิศ, CFA อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • คุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • ดร.เมธี จันทวิมล ที่ปรึกษาการเงิน โค้ช วิทยากร ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • คุณหยง วศิน ปริธัญ, CFA อดีตผู้จัดการกองทุน หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล และอดีตฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย FINNOMENA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้บริการระบบซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Supermart) ที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ทั้ง 22 บลจ.ในประเทศไทยด้วยบัญชีเดียว ทุกคําแนะนําการลงทุนได้รับการวิเคราะห์จากทีมงานการลงทุนมืออาชีพทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และแนะนํากลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้คําแนะนําที่เป็นกลางไม่สังกัดธนาคารหรือสถาบันการเงินใด รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนผ่าน FINNOMENA’s Ecosystem ทําให้คุณไม่พลาดข่าวสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT