แจ้งเตือน

Tactical Call คืออะไร

Tactical Call คือ การแนะนำการลงทุนที่ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Technical Analysis เป็นปัจจัยหลัก เพื่อค้นหาจังหวะการลงทุนแบบเก็งกำไรในกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่าการลงทุนปกติ โดยหากพบโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ใด Finnomena Investment Team จะค้นหาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยเสริมมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

การวิเคราะห์แบบ Technical Analysis ที่ Finnomena Investment Team ให้คำแนะนำ คือการศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในอดีตโดยใช้หลักสถิติเพื่อนำมาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต และช่วยให้หาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

คำแนะนำลงทุนแบบ Tactical Call เป็นคำแนะนำการลงทุนแบบเก็งกำไรที่เน้นการทำกำไรจากส่วนต่างราคาในระยะสั้น ในทางกลับกันหากราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงหรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำก็จะมีคำแนะนำให้ตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อรักษาวินัยและเงินลงทุน

Finnomena Investment Team จะค้นหา 2 กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่พบโอกาสการลงทุน ประกอบไปด้วยกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active 1 กองทุน และ Passive 1 กองทุน

สำหรับกองทุนแบบ Active จะใช้การคัดเลือกภายใต้ระบบ Best-in-Class ซึ่งเป็นการคัดกรองด้วย Machine Learning และนำมาประกอบกับการคัดเลือกด้วยมุมมองเชิงคุณภาพของ Investment Team และหากพบว่ามีสถิติและแนวโน้มการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน Investment Team จะพิจารณาเลือกกองทุนด้วยดูข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยรวมเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาประกอบคำแนะนำ

ทำไมต้องเชื่อเรา​

FINNOMENA จดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน นำทีมโดย

  • คุณเจท เจษฎา สุขทิศ, CFA อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • คุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • ดร.เมธี จันทวิมล ที่ปรึกษาการเงิน โค้ช วิทยากร ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • คุณหยง วศิน ปริธัญ, CFA อดีตผู้จัดการกองทุน หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล และอดีตฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย FINNOMENA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้บริการระบบซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Supermart) ที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ทั้ง 22 บลจ.ในประเทศไทยด้วยบัญชีเดียว ทุกคําแนะนําการลงทุนได้รับการวิเคราะห์จากทีมงานการลงทุนมืออาชีพทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และแนะนํากลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้คําแนะนําที่เป็นกลางไม่สังกัดธนาคารหรือสถาบันการเงินใด รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนผ่าน FINNOMENA’s Ecosystem ทําให้คุณไม่พลาดข่าวสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT