แจ้งเตือน

Tactical Call คืออะไร และทำไมต้องเชื่อเรา

Tactical Call คืออะไร

 

Tactical Call คือ แนะนำการลงทุนที่ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Technical Analysis เป็นปัจจัยหลัก เพื่อค้นหาจังหวะการลงทุนแบบเก็งกำไรในกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่าการลงทุนปกติ โดยหากพบโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ใด FINNOMENA Investment Team จะค้นหาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยเสริมมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

 

การวิเคราะห์แบบ Technical Analysis ที่ FINNOMENA Investment Team ให้คำแนะนำ คือการศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในอดีตโดยใช้หลักสถิติเพื่อนำมาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต และช่วยให้หาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

 

คำแนะนำลงทุนแบบ Tactical Call เป็นคำแนะนำการลงทุนแบบเก็งกำไรที่เน้นการทำกำไรจากส่วนต่างราคาในระยะสั้น ในทางกลับกันหากราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงหรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำก็จะมีคำแนะนำให้ตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อรักษาวินัยและเงินลงทุน

 

FINNOMENA Investment Team จะค้นหา 2 กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่พบโอกาสการลงทุน ประกอบไปด้วยกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active 1 กองทุน และ Passive 1 กองทุน

 

สำหรับกองทุนแบบ Active จะใช้การคัดเลือกภายใต้ระบบ Best-in-Class หรือ BIC ซึ่งเป็นการคัดกรองด้วย Machine Learning และนำมาประกอบกับการคัดเลือกด้วยมุมมองเชิงคุณภาพของ Investment Team และหากพบว่ามีสถิติและแนวโน้มการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน Investment Team จะพิจารณาเลือกกองทุนด้วยดูข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยรวมเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาประกอบคำแนะนำ

ทำไมต้องเชื่อเรา

 

FINNOMENA จดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน นำทีมโดย 

 

  • คุณเจท เจษฎา สุขทิศ อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • คุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • ดร.เมธี จันทวิมล ที่ปรึกษาการเงิน โค้ช วิทยากร ประสบการณ์กว่า 15 ปี

 

โดย FINNOMENA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก กระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. 

 

เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้บริการระบบซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Supermart) ที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ทั้ง 19 บลจ.ในประเทศไทยด้วย บัญชีเดียว ทุกคําแนะนําการลงทุนได้รับการวิเคราะห์จากทีมงานการลงทุนมืออาชีพทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และแนะนํากลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้คําแนะนําที่เป็นกลางไม่สังกัดธนาคารหรือสถาบันการเงินใด รวมถึง รายงานความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนผ่าน FINNOMENAs Ecosystem ทําให้คุณไม่พลาดข่าวสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

สถิติการแนะนำ

 

สำหรับคำแนะนำ Tactical Call เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนเมษายนปี 2020 จนถึงปัจจุบัน มีคำแนะนำไปทั้งสิ้น 8 ครั้ง บน 15 กองทุนรวม ซึ่งได้แนะนำขายทำกำไร 5 ครั้ง 9 กองทุนรวม และแนะนำตัดขาดทุน 2 ครั้ง 4 กองทุนรวม ยังคงแนะนำถือครองอยู่อีก 1 ครั้งบน 2 กองทุนรวมด้วยกัน

 

โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นมีอัตราการชนะ (Win Rate) อยู่ที่ 69.23% บนสัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 4.02 เท่า (Risk/Reward Ratio)

 

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”