รู้จัก Bond Index: เข็มทิศนำทางตลาดตราสารหนี้

หากลงทุนในหุ้นก็มีดัชนีอย่าง SET Index เป็นเครื่องมือช่วยสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นไทย แต่ถ้าลงทุนใน “ตราสารหนี้” จะมีเครื่องมืออะไรที่สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ได้?

บทความนี้ Finnomena จะพาคุณไปรู้จักกับ “Bond Index” หรือ “ดัชนีตราสารหนี้” ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มและเลือกลงทุนตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม มารู้จัก Bond Index ไปพร้อมกันได้เลย!

รู้จัก Bond Index: เข็มทิศนำทางตลาดตราสารหนี้

ดัชนีตราสารหนี้ (Bond Index) คืออะไร?

ดัชนีตราสารหนี้ (Bond Index) เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนไว้ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้โดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดว่านักลงทุนมีมุมมองต่อตราสารหนี้อย่างไรในช่วงเวลานั้น ๆ

ราคาตราสารหนี้มีความสัมพันธ์อย่างแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง ส่งผลให้ดัชนีตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ ดัชนีตราสารหนี้ไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนของตราสารหนี้ทุกตัว แต่จะสะท้อนเพียงรวมของตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ความผันผวนของดัชนีตราสารหนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อีกด้วย เช่น นโยบายการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงของตราสารหนี้ เป็นต้น

ประเภทของดัชนีตราสารหนี้

ดัชนีตราสารหนี้มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือผลตอบแทนที่ต้องการจะวัดจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้นั้น ๆ สำหรับบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 4 ประเภทหลัก ๆ ของดัชนีตราสารหนี้ ได้แก่

1. ดัชนีตราสารหนี้ไทย (Composite Bond Index)

คือ ดัชนีที่วัดการลงทุนตราสารหนี้ทุกประเภทในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตลาด

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index)

คือ ดัชนีวัดที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมทั้งหมด ปัจจุบันดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่ ThaiBMA เผยแพร่อยู่มี 2 ประเภท คือ ThaiBMA Government Bond Index และ ThaiBMA MTM Government Bond Index โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่ม เพื่อความละเอียดที่มากขึ้น

3. ดัชนีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond Index)

คือ ดัชนีที่ใช้วัดผลการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ คำนวณมาจากพันธบัตรรัฐวิสาหกิจค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและไม่ค้ำประกัน

4. ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond Index)

คือ ดัชนีที่ใช้ติดตามสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวมนอกเหนือจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินการของพอร์ตการลงทุนหรือกองทุนต่าง ๆ ได้ละเอียดมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกู้มีลักษณะเฉพาะ ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ทาง ThaiBMA จัดทำปัจจุบันมีทั้งหมด 2 ดัชนี โดยจะแบ่งกลุ่มตามอันดับเครดิตที่กำหนดโดยบริษัท Credit Rating Agency ได้แก่ TRIS และ FITCH (Thailand) ได้แก่

  1. ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (ThaiBMA Investment Grade Corporate Bond Index) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไปและ BBB+ ขึ้นไป
  2. ดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market (Mark-to-Market Corporate Bond Index) ดัชนีนี้จะมีความละเอียดมากกว่า Investment Grade Corporate Bond Index แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ ตามอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป, ตั้งแต่ BBB ขึ้น ไป, ตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป และตั้งแต่ A- ขึ้นไป

ประโยชน์ของดัชนีตราสารหนี้

  1. เป็นเครื่องมือดัชนีที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ทุกประเภทในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน ช่วยให้นักลงทุนติดตามภาพรวมของตลาด วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคต
  2. ใช้ดัชนีตราสารหนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ของตนเองกับผลตอบแทนของตลาดโดยรวม ช่วยให้นักลงทุนประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน และตัดสินใจว่าควรปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร
  3. ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดตราสารหนี้กับตลาดอื่น ๆ เช่น ตลาดหุ้น ตลาดเงิน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ และตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. นำไปใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส ออปชัน และ ETF (Exchange Traded Fund) ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้

 

กล่าวโดยสรุป ดัชนีตราสารหนี้ หรือ Bond Index เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ช่วยให้นักลงทุนติดตามและคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ภาพรวมได้ ทั้งพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน สามารถดู Bond Index แบบ Real-Time ได้ที่นี่


อ้างอิง

 

10000 FINT