โพยสรุปกองทุน KTLF70/30

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

KTLF70/30 น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงมากไป โดยกองทุนมีการจำกัดสัดส่วนหุ้นให้ไม่เกิน 70% และที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้

หุ้น 5 อันดับแรกที่ลงทุน ล้วนเป็นหุ้นใหญ่ที่มั่นคง ในอดีตกองทุนทำผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับดัชนี และกองทุนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน โดยในระยะสั้นนี้ช่วงที่ตลาดเริ่มผันผวนก็ขาดทุนน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกองทุนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน

จุดเด่นคือค่าความเสี่ยง ทั้ง SD และ Max Drawdown ที่มีค่าน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดี

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.ktam.co.th/rmf-ltf-fund-detail-document.aspx?IdF=17
https://www.finnomena.com/fund/KTLF70%2F30


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ