แจ้งเตือน
Finnomena Funds Hori White

FA Exclusive Port

AT WISE WEALTH (AWW)

"เงินเติบโตตามเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการจัดพอร์ต แบบลงทุนในสินทรัยพ์ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เลือกกองทุนที่ Outstanding และมีการทำ Allocation ที่เหมาะสม”

พอร์ตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ที่มาวางแผนการเงินกับ AT WISE WEALTH เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เช่น เกษียณ ทุนการศึกษาบุตร สร้างบ้าน และ อื่น ๆ แต่ไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น

จัดทำแผนโดย
คุณวิไล รักต้นตระกูล และ Investment Solution Team จาก At Wise Wealth

ประวัติ & ประสบการณ์

 • Founder CEO , AT WISE WEALTH CO., LTD.
 • นักวางแผนการเงิน CFP, ผู้วางแผนลงทุน IP ผู้มีประสบการณ์การดูแลลูกค้ากว่า 8 ปีในธุรกิจวางแผนการเงิน
 • ดูแลพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าถึงเป้าหมายการลงทุนกว่า 400 ราย*
 • เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และ การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ อายุทั้งก่อนและหลังเกษียณ

* ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประเภทใบอนุญาต

 • ผู้วางแผนการลงทุน 080059

**หมายเหตุ: FA Exclusive Port เป็นคำแนะนำจากผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และมีไว้เพื่อเสนอแก่ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ พอร์ตนี้มิได้เป็นคำแนะนำจาก บลน.ฟินโนมีนา แต่อย่างใด

เงินลงทุน
ขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
ขั้นต่ำครั้งต่อไป 25,000 บาท

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
7 %

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง กลาง – สูง

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
5 ปีขึ้นไป

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
23 พฤษภาคม 2567

นโยบายการจัดพอร์ต

 • พอร์ตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ที่มาวางแผนการเงินกับ AT WISE WEALTH เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ เช่น เกษียณ ทุนการศึกษาบุตร สร้างบ้าน และ อื่น ๆ แต่ไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น 

แนวทางการคัดเลือกกองทุนที่ใช้ในแผน

 • คัดเลือกกองทุนที่มีนโยบายการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภาวะตลาดและผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่กลุ่มที่ ดี ถึง ดีมาก***

*** โดยดูจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นหลัก

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ต้องการลงทุนแบบ DCA และลงทุนเป็นเงินก้อน คาดหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 7-8% ต่อปี (ไม่การันตี)
 • สำหรับเป้าหมายทางการเงินระยะกลาง และ ระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถรับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนเก็บเงินตามเป้าหมายทางการเงินระยะยาว เช่น วางแผนทุนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณ เป็นต้น

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้