เนื่องจากการแข่งขันในตลาดกลุ่ม Solar มีความรุนแรงขึ้น เริ่มตั้งแต่ที่บริษัท Longi Green ลดราคาแผ่น Solar ของตัวเองลงกว่า -30% ทำให้บริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งต้องลดราคาแข่งกันตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ผลิตในจีน

ส่งผลให้กลุ่ม Clean Energy อื่น ๆ เช่น Wind ต่างโดนกดดันให้ลดราคาตามไปด้วย เพราะต้องมาแข่งขันกับ Solar ที่ราคาถูกลง ตลาดเลยมองว่าจะทำให้กำไรของบริษัทอาจเติบโตช้าลง 

Bottomliner มองว่าควรขายทำกำไรกองทุน MRENEW-A และเปลี่ยนมาถือเป็นกองทุนเงินสด KFSMART-A ก่อน เพื่อมาพักเงินและหาจังหวะเข้าตลาดทุนใหม่หลังจากนี้

ทำให้กลยุทธ์ OMO ของเราได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนเป็น 

  • ตราสารหนี้ 33% 
  • ตราสารทุน 57%
  • REITs 10%ปรับพอร์ต OMO

ที่มา: BottomLiner ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

มุมมองการปรับพอร์ตรอบวันที่ 22 มิ.ย.(รอบก่อนหน้า สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ปรับพอร์ต) คลิกที่นี้ ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities มิถุนายน 2023

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

บทความโดย BottomLiner สำหรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities (OMO) ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT