ปี 2020 ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ ต้องยอมรับจริง ๆ ครับว่า ปี 2020 หลังจากเกิดเหตุการณ์ COVID-19 ต้องบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสร้างผลตอบแทนได้ไม่ดีเท่าไรนัก เมื่อพิจารณาจากดัชนี SET TR จะเห็นได้ว่า มีการปรับตัวลงถึง 10.37 % จากต้นปี 

เราลองมาดูผลการดำเนินงานของพอร์ต Lon Term Defensive Plus กันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 รูปแสดงผลการดำเนินงานของพอร์ต Lon Term Defensive Plus ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2020 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 รูปแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 04/07/2020 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากตารางผลการดำเนินงานของพอร์ต Long Term Defensive Plus ในแต่ละช่วงเวลา จะเห็นได้ว่าพอร์ต Long Term Defensive Plus มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ

  1. ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี SET TR จะเห็นได้ว่า มูลค่าพอร์ตล้อไปกับ SET TR (ดูจากกราฟ) เนื่องจาก 50% ของพอร์ตมีการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ในกรณีที่ SET TR มีการปรับตัวลดลง มูลค่าพอร์ตจะปรับตัวลดลงน้อยกว่า และในกรณีที่ SET TR มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มูลค่าพอร์ตก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าด้วยเช่นเดียวกัน
  1. ในส่วนของความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี SET TR จะเห็นได้ว่าพอร์ต Long Term Defensive Plus จะมีความผันผวนน้อยกว่าในทุกช่วงเวลา เนื่องจากอีกครึ่งหนึ่งของพอร์ตมีการกระจายประเภทสินทรัพย์ไปลงทุนใน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้ด้วย การที่พอร์ตมีความผันผวนน้อยส่งผลดีให้เราสามารถถือพอร์ตได้อย่างสบายใจ

ช่วงก่อนหน้านี้ในจังหวะที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลง มีคำถามหนึ่งที่ถูกถามมากพอสมควรว่า สถานการณ์ตลาดและการลงทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไร และควรจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร ผมขอให้มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในพอร์ต Long Term Defensive Plus ไว้อย่างนี้ครับ

การคาดการณ์สถานการณ์ครึ่งปีหลังของปี 2020 ผมยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่ฟื้นตัวในระยะอันใกล้ และมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อผลการดำเนินงานของพอร์ต Long Term Defensive Plus ในระยะสั้น เนื่องจากพอร์ตมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 50%  

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะสั้นจะออกมาในทางไหนผมยังเห็นว่าไม่กระทบต่อการลงทุนในพอร์ต Long Term Defensive Plus เนื่องจาก การลงทุนในพอร์ต Long Term Defensive Plus แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวด้วยการกระจายเงินลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย (Asset Allocation) และใช้กลยุทธ์ในการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ซึ่งเป็นการทยอยการลงทุนแบบต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 

วัฏจักรทางเศรษฐกิจนั้นมีการปรับตัวขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีจะเป็นช่วงเวลาที่มูลค่าของพอร์ตมีการปรับตัวลดลงได้ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี  แต่ถ้าเราดูจากมุมมองระยะยาว (10-20 ปีขึ้นไป) จะพบว่าเศรษฐกิจและตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่เติบโตมาโดยตลอด 

ผมจึงมีข้อแนะนำสำหรับการลงทุนในพอร์ต Long Term Defensive Plus อีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ลงทุนไม่ควรให้ความสำคัญการการจับจังหวะในการลงทุนมากนัก และให้มีวินัยในการทยอยลงทุนต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ราคาทรัพย์สินมีการปรับตัวลดลง ส่งผลดีในการลงทุนระยะยาวที่ทำให้การลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวมีต้นทุนที่ต่ำลง และเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง เชื่อว่าต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตจากการลงทุนแบบ DCA จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี

อย่างไรก็ตามพอร์ตการลงทุน Long Term Defensive Plus ยังมีใช้เทคนิคการ Rebalance เพื่อปรับพอร์ตให้สมดุลขึ้น ในกรณีที่ทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงมาก ๆ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยในการปรับต้นทุนของทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ให้มีความสมดุลได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ผ่านมาที่ทรัพย์สินประเภทหุ้นและกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ก็จะมีการปรับพอร์ตโดยขายทรัพย์สินประเภทหุ้นกู้บางส่วนเพื่อมาซื้อกองทุนหุ้นและกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละประเภทเป็นไปตามที่กำหนดไว้แต่แรก

โดยสรุป การลงทุนตามพอร์ต Long Term Defensive Plus ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบ DCA  แนะนำให้ผู้ลงทุนมีวินัยในการลงทุนแบบต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องปกติ และเชื่อว่าในระยะยาวพอร์ตจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

DaddyTrader


หากสนใจลงทุนใน Long Term Defensive Plus พอร์ตกองทุนรวมเน้นลงทุนระยะยาวที่จัดโดย DaddyTrader สามารถคลิกที่ https://www.finnomena.com/port/daddytrader/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!