แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

FINNOMENA GIF เครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดทุกเดือน.. คุณก็มีได้ (ครั้งที่ 6)

14 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00

ลงทะเบียนที่นี่

งานสัมมนา FINNOMENA GIF - เครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดทุกเดือน.. คุณก็มีได้ (ครั้งที่ 6)

FINNOMENA GLOBAL INCOME FOCUS (GIF)GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทุนในแผนนี้กว่า 1,000 ล้านบาท เน้นสร้างกระแสเงินสดเป็นเงินปันผล หรือ ขายหน่วยคืนอัตโนมัติ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 6-8% ต่อปี และคาดหวังจ่ายคืนเป็นกระแสเงินสดในอัตรา 4-5% ต่อปี

พอร์ตนี้เน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความผันผวน และมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน

แผน GIF สร้างกระแสเงินสดได้อย่างไร?

ทาง FINNOMENA คัดเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติรายเดือน หรือ รายไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี

เงินลงทุนแนะนำในพอร์ต GIF

5 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับ จะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน (เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุน)

ความเป็นมาของพอร์ต GIF

เกิดจากคุณแม่ของคุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ (กรรมการบริหาร บลน. ฟินโนมีนา) ถึงวัยเกษียณ และต้องการนำเงินก้อนที่เก็บไว้มาลงทุนให้งอกเงย โดยอยากให้เงินก้อนนี้สามารถสร้างรายได้นำมาใช้จ่ายหลังวัยเกษียณแบบไม่ต้องทำงาน คุณแบงค์จึงอาสาจัดพอร์ตการลงทุนให้กับคุณแม่ และจึงนำพอร์ตนี้มาให้บริการกับลูกค้าของฟินโนมีนา ซึ่งเป็นพอร์ตเดียวกับที่คุณแม่ของคุณแบงค์ลงทุนอยู่ทุกประการ

กำหนดการสัมมนา

13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
13:30 - 15:30 น. บรรยายเกี่ยวกับพอร์ต GIF โดยคุณมาร์ช BuffettCode
15:30 - 16:00 น. ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวพอร์ต
16:00 - 17:00 น. เปิดบัญชีลงทุนภายในงาน

สถานที่

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ตึกธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 (ติดบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 1)

**สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ตึกธนิยะพลาซ่า จอดฟรี 4 ชั่วโมง (รับตราประทับจาก FINNOMENA หลังเลิกงาน)**

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน