แผนการปรับพอร์ตการลงทุน GOAL และ 1stM: เดือนมีนาคม 2020

จากกรณีกองทุนรวม  TMBAM Eastspring ประกาศยกเลิกโครงการกองทุน TMBABF เพื่อชำระบัญชีและคืนเงินให้กับนักลงทุน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพคล่องของตราสารหนี้ต่ำ และราคาตลาดของตราสารหนี้ผันผวนในช่วงวิกฤตการเงินที่ผ่านมา  ส่งผลให้ปริมาณการขายคืนหน่วยมีสูงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนของ TMBABF จึงจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ในพอร์ตกองทุนออกมาในราคาที่ต่ำกว่าราคา Mark to Market ทำให้ราคาหน่วยลงทุนผันผวน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อไม่เป็นการบังคับให้ผู้จัดการกองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาไม่ดี และส่งผลให้เกิดการขาดทุนกระทบกับนักลงทุนทุกรายที่ลงทุนในกองทุน ดังนั้นทาง TMBAM Eastpring ยื่นขอยกเลิกโครงการ เพื่อให้กองทุนสามารถทยอยขายสินทรัพย์ออกได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนดีที่สุด แต่อาจจะได้รับเงินช้าลง อย่างไรก็ตามตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นถือครอง เป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด นั่นหมายถึง หากถือตราสารจนครบกำหนด ผู้ลงทุนก็จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน l Source TMBAM As of 26/03/2020

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้เปลี่ยนการ DCA ในส่วนของกองทุนตราสารหนี้ไทยทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน จากเดิม TMBABF ที่มีอยู่ใน FINNOMENA Port ดังต่อไปนี้

  1. Goal Level 3  สำหรับแผนการลงทุนรายเดือนมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
  2. Goal Level 2 และ 3 สำหรับแผนการลงทุนรายเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
  3. 1st Million ทุกแผนการลงทุน

ไปยังกองทุน PHATRA MP

DCA 20,000 Up

แนะนำเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในเงินลงทุนใหม่รายเดือน (DCA) เป็น PHATRA MP แทน TMBABF ในพอร์ต Goal Lv.3

DCA Under 20,000

แนะนำเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในเงินลงทุนใหม่รายเดือน (DCA) เป็น PHATRA MP แทน TMBABF ในพอร์ต Goal Lv.2 และ Lv. 3

1st Million

แนะนำเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในเงินลงทุนใหม่รายเดือน (DCA) เป็น PHATRA MP แทน TMBABF ในพอร์ต 1st Million ทุกระดับความเสี่ยง

ทั้งนี้ในส่วนของเงินลงทุนเดิมของนักลงทุนในกองทุน TMBABF นั้น ทาง TMBAM Eastspring แจ้งว่าจะทยอยคืนเงินลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเมื่อได้รับเงินลงทุนคืนแล้ว เราแนะนำให้นักลงทุนลงทุนต่อใน PHATRA MP ได้ต่อเนื่อง

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ