รูปที่ 1 : US GDP Forecast by GDP Now & Blue Chip Consensus 

Source: Fed Atlanta as of 04/10/2023

มุมมองต่อหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากการปรับฐานของตลาดหุ้น ท่ามกลางดัชนีทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ในปี 2023 เป็นไปได้น้อยลง ซึ่งสะท้อนผ่านทางการคาดการณ์ GDP ที่สูงมากขึ้น และคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ยังถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโต 12% ในปี 2024 พร้อมด้วยความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ  และยุโรปใกล้จะยุติวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อภาวะการลงทุนตามมุมมองของ FINNOMENA FUNDS Investment Team ตามมุมมองการลงทุนประจำเดือนล่าสุด 

รูปที่ 2 Absolute PE ของดัชนีหุ้นทั่วโลก : FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 29/09/2023

เมื่อประกอบกับ Valuation ที่ผ่อนคลายความตึงตัวลงมาจากการปรับฐานของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายตลาดยังมีความน่าสนใจในการลงทุนจาก Upside ที่เปิดกว้างมากขึ้น และ Downside ที่จำกัดลงจาก Valuation ที่คลายตัว

รูปที่ 3 : ราคาและ valuation ของกองทุน Property & REIT ไทย

Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 05/09/2023

หนุนให้หุ้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ REITs ไทยที่ปรับตัวลง 13.6% ตั้งแต่ต้นปี จากปัจจัยกดดันหลักคือ ดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวขึ้นจาก 0.50% ในเดือนสิงหาคม 2022 มาที่ระดับ 2.50% ในปัจจุบัน ทำให้ yield asset ที่มีอายุสัญญามี valuation ลดลงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งแม้ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ SETPREIT จะปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ 6.7% แต่มีผลตอบแทนเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ 3.4% ซึ่งอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย

อีกทั้งปัจจัยเฉพาะตัวของกองอสังหาริมทรัพย์ไทย เช่น CPNREIT (index performance contribution -6.3%) มีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มทุนจากอายุสัญญาของสินทรัพย์ที่ใกล้จะหมดอายุ ทำให้ราคาปรับตัวลงถึง 44.5% อีกทั้งสภาพคล่องในตลาดที่น้อยลงหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้ความสามารถในการเก็บค่าเช่าฟื้นขึ้นมาอย่างช้า ๆ แม้จะมีการเปิดประเทศแล้วก็ตาม เป็นอีกปัจจัยที่กดดันดัชนี SETPREIT เช่นกัน

ABGDD-R

รูปที่ 4 : สัดส่วนการลงทุนในกองทุน ABGDD-R

Source: Fund Factsheet กองทุน ABGDD-R as of 11/10/2023

ABGDD-R เป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกที่มีมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ที่เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีรายได้และกำไรมั่นคง สามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ และเลือกลงทุนแบบ bottom-up โดยกระจายการลงทุนใน 80-100 หลักทรัพย์ โดยมีประวัติปันผลในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 5-7% ต่อปี และสามารถรักษา Drawdown ได้ต่ำกว่าหุ้นโลกสม่ำเสมอตั้งแต่จัดตั้ง

ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ มากถึง 59% ของพอร์ตการลงทุน อีกทั้งเมื่อประกอบกับขนาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มี GDP กว่า 25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 24% ของ GDP โลก และการเป็นประเทศนำเข้าสินค้ารายใหญ่ของโลก ส่งผลให้อิทธิพลของเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนต่อทั่วโลกอยู่ในระดับที่สูง

รูปที่ 5 : อัตราการจ่ายกระแสเงินสดของ GIF ในอดีต และคาดการณ์การจ่ายกระแสเงินสดหลังปรับคำแนะนำ

Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 11/10/2023

เมื่อพิจารณาไปยัง Global Income Focus Port (GIF) ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจ่ายกระแสเงินสดผ่านทางปันผล และการรับซื้อคืนอัติโนมัติ (auto-redeem) 3-5% ต่อปี ที่ปัจจุบันสามารถจ่ายกระแสเงินสดได้ที่ 3.53% ต่อปี จึงคาดว่าการปรับพอร์ตโดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ABGDD-R 10% แทนสัดส่วนการลงทุนในกองทุน LHTPROP จะทำให้ yield ของพอร์ต GIF ปรับตัวขึ้นจ่ายกระแสเงินสดได้ที่ระดับ 4.20% ต่อปี

รูปที่ 6 : Global Income Focus portfolio (GIF) Source: FINNOMENA FUNDS as of 11/10/2023

แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน LHTPROP 10%
แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ABGDD-R 10%

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน ABGDD-R เพื่อรับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว และการผ่อนคลายของ Valuation ซึ่งหมายถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และ Downside ที่จำกัดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า รวมไปถึงโอกาสสร้างกระแสเงินสดให้บรรลุเป้าหมายที่ 3-5% ต่อปีในระยะยาว

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย |  คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT