แจ้งเตือน
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการ Fix My Port 2023
ทีมงานจะดำเนินการจัดส่ง คัมภีร์ ให้ท่านทางอีเมล โปรดตรวจสอบอีเมลของท่าน
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก FINNOMENA โปรด คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
*คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผล ตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนิน งานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• คำแนะนำการลงทุนของ กิจกรรม มีความเสี่ยงจากสถานการณ์ตลาด กิจกรรมนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเป็นการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิด ชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยว เนื่องกับการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นฐาน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือ ชี้ชวน คู่มือภาษี และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจ ลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือนี้ โดย ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตาม เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัท