ปี 2024 คือปีที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลาย ๆ เรื่องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Generative AI ที่ดันให้หุ้นเทคสหรัฐฯ ออกทะยาน กระแส Semiconductor ที่ได้แรงส่งจากความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีเมกะเทรนด์อื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจมาแล้วระยะหนึ่ง เช่น การทะยานขึ้นของตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (The Rise of Asia) ไปจนถึงเรื่องของปัญหาภูมิอากาศที่ผลักให้ภาคเอกชนทั่วโลกหันมาดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

Finnomena Funds สรุป 4 กลุ่มกองทุนเกาะกระแส Megatrends สำคัญในปี 2024 เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาด และมองขาดทุกโอกาสการลงทุนที่กำลังจะเข้ามา


Highlight (คลิกอ่านส่วนที่สนใจได้เลย)


สรุปภาพรวม Megatrends

กองทุน AI

(กลับไปสารบัญ > คลิก)

B-INNOTECH

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกแบบ Active มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก AI สูง ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ที่เน้นการเสาะหาหุ้นเติบโต (Growth) สูงภายใต้ Valuation ที่เหมาะสม และยังสามารถลงทุนในหุ้นวัฏจักร และหุ้นที่มีสถานการณ์พิเศษ เช่น การควบรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน B-INNOTECH | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน B-INNOTECH มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

KT-WTAI-A

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) ลงทุนในธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก / หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในปัจจุบัน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน KT-WTAI-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.5%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน KT-WTAI-A มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

กองทุน Semiconductor

(กลับไปสารบัญ > คลิก)

SCBKEQTG

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท  ETF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี MSCI Korea 25/50

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน SCBKEQTG | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 31/3/2023

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 0.5%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน SCBKEQTG มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

SCBSEMI(A)

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ลงทุนในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy เน้นให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน SCBSEMI(A) | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.07%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน SCBSEMI(A) มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

กองทุน The Rise of Asia

(กลับไปสารบัญ > คลิก)

MEGA10CHINA-A

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของ MEGA10CHINA-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MEGA10CHINA-A มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

K-SEMQ

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ หรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T​​empleton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD​ (กองทุนหลัก)  

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน KSEMQ | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 31/1/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.5%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน KSEMQ มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

กองทุนพลังงานสะอาด

(กลับไปสารบัญ > คลิก)

SCBCLEANA

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ซึ่งมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลกในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 รวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน SCBCLEANA| Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.61%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน SCBCLEANA มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

MRENEW-A

นโยบายกองทุน: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล เป็นกองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดทั่วโลก รวมถึงพลังงานทางเลือกและโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมถ่านหิน น้ำมันและก๊าซ ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก: 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน MRENEW-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมขาย: –

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MRENEW-A มิได้ลงทุนในบริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใด จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!