ค้นหาจากรหัสกองทุน

70/30-D LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance

(70/30-D LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.69%ดี
-4.51%
6M
-5.50%ดี
-7.60%
3Y (annualized)
1.64%
5Y (annualized)
2.09%
10Y (annualized)
9.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.11
5Y (annualized)
0.17
10Y (annualized)
0.58

22 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล