กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ABAG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

Performance

(ABAG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
14.27%
1Y
23.81%
3Y (annualized)
6.04%ดี
1.36%
5Y (annualized)
7.69%
10Y (annualized)
8.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.98%
3Y
-25.32%ดี
-34.60%
5Y
-25.32%ดี
-32.13%
10Y
-25.32%ดี
-32.64%

20 เม.ย. 66

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 เม.ย. 66

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล