ABCG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-14.93%
3M
-11.46%
6M
-19.97%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
abrdn
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 ก.ย. 52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
246,511,439.38 บาท