ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABCG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(ABCG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.22%
6M
-12.94%
1Y
-15.88%ดี
-20.42%
3Y (annualized)
10.94%ดี
6.74%
5Y (annualized)
7.54%ดี
4.25%
10Y (annualized)
4.80%ดี
3.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.89%
3Y (annualized)
18.45%
5Y (annualized)
17.20%
10Y (annualized)
18.05%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล