ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลู

Performance

(ABV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-11.31%ดี
-12.42%
6M
-11.39%ดี
-11.79%
1Y
-9.34%ดี
-11.18%
3Y (annualized)
-1.92%ดี
-2.30%
5Y (annualized)
-0.84%
10Y (annualized)
3.82%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-12.60%ดี
-13.94%
3Y
-12.60%ดี
-16.58%
5Y
-12.60%ดี
-16.89%
10Y
-19.06%

03 เม.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล