ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

Performance

(ASP-GOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
14.85%ดี
14.04%
6M
10.41%
1Y
21.58%ดี
19.21%
3Y (annualized)
0.44%ดี
-0.14%
5Y (annualized)
1.04%
10Y (annualized)
3.00%ดี
2.99%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.04ดี
0.86
3Y (annualized)
-0.14ดี
-0.28
5Y (annualized)
-0.06
10Y (annualized)
0.13ดี
0.11

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล