ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-HSI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

Performance

(ASP-HSI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.66%ดี
-6.90%
6M
-9.00%ดี
-12.57%
1Y
-16.12%ดี
-19.64%
3Y (annualized)
6.93%
5Y (annualized)
4.35%
10Y (annualized)
3.45%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.30%ดี
18.89%
3Y (annualized)
17.64%ดี
18.45%
5Y (annualized)
16.45%ดี
17.20%
10Y (annualized)
16.96%ดี
18.05%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล