ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-HSI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

Performance

(ASP-HSI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.43%
6M
-9.47%ดี
-7.64%
1Y
-1.33%
3Y (annualized)
10.02%
5Y (annualized)
5.54%
10Y (annualized)
5.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-17.76%ดี
-19.30%
3Y
-19.98%
5Y
-28.13%ดี
-28.73%
10Y
-31.05%ดี
-33.96%

21 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล