ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-TREASURY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

Performance

(B-TREASURY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.06%ดี
0.05%
6M
0.10%ดี
0.09%
1Y
0.23%ดี
0.20%
3Y (annualized)
0.73%ดี
0.67%
5Y (annualized)
0.85%ดี
0.79%
10Y (annualized)
0.00%-
1.33%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.00%-
-0.03%
3Y
0.00%-
-0.05%
5Y
0.00%-
-0.04%
10Y
0.00%-
-0.04%

27 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล