ค้นหาจากรหัสกองทุน

BBASICDLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท