ค้นหาจากรหัสกองทุน

BKA2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

Performance

(BKA2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
13.31%
1Y
12.75%ดี
13.25%
3Y (annualized)
-4.59%ดี
-4.70%
5Y (annualized)
3.88%ดี
3.23%
10Y (annualized)
6.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.52ดี
0.47
3Y (annualized)
-0.22ดี
-0.24
5Y (annualized)
0.24ดี
0.20
10Y (annualized)
0.34

02 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY