ค้นหาจากรหัสกองทุน

BTP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance

(BTP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.87%
6M
-17.10%ดี
-17.11%
1Y
-14.52%ดี
-15.70%
3Y (annualized)
-3.92%
5Y (annualized)
-0.68%
10Y (annualized)
8.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.15%ดี
25.33%
3Y (annualized)
17.14%ดี
17.32%
5Y (annualized)
14.52%ดี
14.78%
10Y (annualized)
15.70%ดี
16.02%

25 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY