CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.59%
3M
0.06%
6M
3.21%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 ต.ค. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,541,230,867.59 บาท