ค้นหาจากรหัสกองทุน

CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Performance

(CG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.58%
6M
-12.16%ดี
-13.09%
1Y
-15.26%
3Y (annualized)
0.21%ดี
-1.18%
5Y (annualized)
-0.41%
10Y (annualized)
9.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
9.28%ดี
10.26%
3Y (annualized)
11.24%
5Y (annualized)
10.42%ดี
10.88%
10Y (annualized)
14.75%

27 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล