ค้นหาจากรหัสกองทุน

CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Performance

(CG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.44%
6M
5.48%ดี
3.82%
1Y
-0.45%ดี
-2.10%
3Y (annualized)
6.42%ดี
5.27%
5Y (annualized)
3.93%ดี
3.15%
10Y (annualized)
10.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.50%ดี
11.98%
3Y (annualized)
10.29%ดี
10.99%
5Y (annualized)
10.95%
10Y (annualized)
14.99%

17 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล