ค้นหาจากรหัสกองทุน

EICT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker

Performance

(EICT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.90%ดี
-5.66%
1Y
-17.74%ดี
-19.12%
3Y (annualized)
-6.87%
5Y (annualized)
-0.20%
10Y (annualized)
--
4.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-29.88%
3Y
-35.91%
5Y
-35.27%ดี
-36.19%
10Y
--
-36.26%

23 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY