ค้นหาจากรหัสกองทุน

HIDIVPLUSG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

Performance

(HIDIVPLUSG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-11.03%
6M
-8.08%
1Y
-25.13%ดี
-26.55%
3Y (annualized)
-10.70%
5Y (annualized)
-1.62%
10Y (annualized)
--
3.77%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.09ดี
-1.12
3Y (annualized)
-0.41ดี
-0.52
5Y (annualized)
0.02ดี
-0.05
10Y (annualized)
--
0.21

29 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY